storetrading.se

Integritetspolicy Store Trading Sweden AB

Senast uppdaterad: 20200101


Inledning

Här beskriver Store Trading Sweden AB vi hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg när du använder våra tjänster eller på något sätt är i kontakt med oss.


Så här behandlar vi dina personuppgifter:


1.1 Vad är en personuppgift och vad innebär en behandling av personuppgifter?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, foto och e-postadress, men uppgifter som IP-nummer eller användarbeteenden i kombination med andra uppgifter som används för att kunna koppla till dig är också personuppgifter. En behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel; insamling, vidarebefordring, analysering, registrering och lagring.


1.2 Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Store Trading Sweden AB, organisationsnummer 559042-3066, i Ulricehamn är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, om inget annat anges, och ansvarar för att den här behandlingen sker på lagligt och korrekt sätt.


1.3 Hur får Store Trading Sweden tag på dina personuppgifter?

• När du anmäler dig som jobbsökande på www.storetrading.se

• När du kontaktar oss via mail

• När du anger du kontaktar oss via telefon

• Vi kan även få uppgifter från andra källor än dig, som t. ex. kunder, leverantörer eller samarbetspartners.


1.4 Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

Store Trading Sweden behandlar de uppgifter som lämnas till oss, till exempel namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, adress, köphistorik och betalningsinformation och/eller annan information som du lämnat till oss eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.


1.5 Varför behandlar Store Trading Sweden uppgifter om dig?

• För att fullgöra våra åtagande gentemot dig som kund

• För att fullgöra våra åtagande gentemot dig som leverantör

• För att fullgöra våra åtagande gentemot dig som anställd

• För att ge god service och välfungerande tjänster

• För att genomföra kundundersökningar i syfte att förbättra din upplevelse

• För att hantera och administrera dina kontakter med oss

• För att relevant information ska finnas på hemsidan www.storetrading.se


1.6 När har Store Trading Sweden rätt att behandla dina personuppgifter?

Store Trading Sweden har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig. Vi kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav från andra lagar och/eller förordningar. I vissa fall kan vi behöva ditt samtycke för att få utföra behandlingen. I de fall det blir aktuellt kommer du alltid få klar och tydlig information om vad du samtycker till.


1.7 Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av behörig personal på Store Trading Sweden och i vissa fall av personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut uppgifter om vi inte måste på grund av krav i andra lagar och förordningar, myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.


1.8 Överföring till tredje land

Att överföra personuppgifter till tredje land innebär att personuppgifter som behandlas i ett EU/EES-land sprids till ett land utanför EU/EES-området. Store Trading Sweden strävar alltid efter att bara överföra dina personuppgifter till länder inom EU/EES. Om vi mot förmodan behöver överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES för att kunna fullgöra vårt åtagande gentemot dig eller om det har uppgetts särskilt i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss, ser vi alltid till att det landet har en så kallad adekvat skyddsnivå enligt EU och EU-kommissionen.


1.9 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Store Trading Sweden sparar aldrig dina personuppgifter längre tid än vad som är nödvändigt för att fullgöra ändamålet med att vi hade personuppgifterna till att börja med. Hur länge Store Trading Sweden sparar dina personuppgifter styrs i enlighet med gällande lagkrav samt laglig grund för fullgörande av avtal.


1.10 Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Store Trading Sweden värnar om din integritet. Därför arbetar vi ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.


1.11 Vilka rättigheter har du som registrerad?

I korthet innebär det att du som registrerad ska få information om och hur dina personuppgifter behandlas och ha kontroll över dina egna uppgifter. Nedan beskrivs varje rättighet:

Rätt till tillgång: På Store Trading Sweden är vi alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära ut ett registerutdrag. Det är viktigt att vi kan säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person, därför ska din begäran vara skriftlig, egenhändigt undertecknad och innehålla uppgifter om namn och personuppgifter.

Rätt till rättelse: Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du när som helst kontakta Store Trading Sweden och begära att få dem rättade.

Rätt att bli bortglömd: Du kan begära att Store Trading Sweden raderar dina person-uppgifter utan onödigt dröjsmål. I vissa fall kommer Store Trading Sweden inte att kunna radera dina personuppgifter eftersom vi måste uppfylla lagar och krav som ställs på vår verksamhet i egenskap av företag. I sådana fall kommer vi att blockera användningen av dina personuppgifter för de ändamål som du önskar att bli bortglömd i den mån det är möjligt.

Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att begära att behandlingen av dina person-uppgifter begränsas.

Rätt att göra invändningar: Du kan när som helst invända mot behandling av personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse hos Store Trading Sweden.

Rätt till dataportabilitet: Om behandlingen av dina personuppgifter sker automatiskt och antingen har ett avtal eller ett samtycke som rättslig grund, har du rätt att få en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Store Trading Sweden. Personuppgifterna ska ges i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart. Du har rätt att föra över den här informationen till en annan personuppgiftsansvarig utan att Store Trading Sweden kan neka.


1.12 När sker uppdatering av den här integritetspolicyn?

Uppdateringar av den här integritetspolicyn sker löpande på www.storetrading.se


1.13 Vem kontaktar jag vid frågor?

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

Store Trading Sweden: info@storetrading.se eller 076-1039181

Den här integritetspolicyn gäller från och med 20200101 och ersätter alla tidigare versioner av integritetspolicyn.